All posts in “Nieuws”

Praktijk opnieuw succesvol gevisiteerd door de LVVP

Op 22 maart 2021 is de praktijk opnieuw succesvol gevisiteerd door beroepsvereniging de LVVP.  De kwaliteitscriteria van de LVVP vormen de basis van de visitatie. Deze zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), etc. Ook sluiten ze aan op de beroepscodes van psychologen en psychotherapeuten.

clienttevredenheidsonderzoek voor kinderen, jeugdigen en ouders / opvoeders

Vertel uw verhaal en vul de Ervaringsmeter in!
De gemeenten in Holland Rijnland onderzoeken ieder jaar wat cliënten vinden van de hulp die ze
krijgen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor goede hulp aan kinderen en ouders. Zij gebruiken
de resultaten van het onderzoek om de jeugdhulp te verbeteren. Het onderzoek is anoniem. Doet u
ook mee? www.ervaringsmeterjeugd.nl

Visitatietraject LVVP succesvol afgerond met certificaat

De praktijk is met positief resultaat gevisiteerd door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Leden van de LVVP nemen eens per vijf jaar verplicht deel aan het visitatietraject van de LVVP. Die visitatie is een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering en is gebaseerd op de Kwaliteitscriteria van de LVVP. Het certificaat is vijf jaar geldig.

LVVP-visitatielogo